Chevrolet Silverado and other C/K2500

2007 Chevrolet Silverado and other C/K2500

4607.1 Miles
7414.4 Km
Best Average Worst
15.43 MPG (US) 8.95 MPG (US) 0.00 MPG (US)
18.53 MPG (Imp) 10.75 MPG (Imp) 0.01 MPG (Imp)
15.24 l / 100 km 26.29 l / 100 km 47042.92 l / 100 km

2007 Chevrolet Silverado and other C/K2500

4349.6 Miles
7000.0 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

2000 Chevrolet Silverado and other C/K2500

149420.0 Miles
240468.2 Km
Best Average Worst
13.05 MPG (US) 13.00 MPG (US) 12.94 MPG (US)
15.68 MPG (Imp) 15.61 MPG (Imp) 15.54 MPG (Imp)
18.02 l / 100 km 18.10 l / 100 km 18.18 l / 100 km

< Return