Honda Civic

2014 Honda Civic

73384.0 Miles
118100.1 Km
Best Average Worst
38.23 MPG (US) 30.97 MPG (US) 13.36 MPG (US)
45.92 MPG (Imp) 37.19 MPG (Imp) 16.04 MPG (Imp)
6.15 l / 100 km 7.60 l / 100 km 17.61 l / 100 km

2012 Honda Civic

10445.9 Miles
16811.0 Km
Best Average Worst
41.18 MPG (US) 33.05 MPG (US) 27.80 MPG (US)
49.45 MPG (Imp) 39.69 MPG (Imp) 33.39 MPG (Imp)
5.71 l / 100 km 7.12 l / 100 km 8.46 l / 100 km

2012 Honda Civic

98205.9 Miles
158047.0 Km
Best Average Worst
59.71 MPG (US) 26.47 MPG (US) 14.30 MPG (US)
71.70 MPG (Imp) 31.79 MPG (Imp) 17.17 MPG (Imp)
3.94 l / 100 km 8.89 l / 100 km 16.45 l / 100 km

2011 Honda Civic

13876.0 Miles
22331.3 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

2011 Honda Civic

2676.0 Miles
4306.6 Km
Best Average Worst
30.54 MPG (US) 30.04 MPG (US) 29.56 MPG (US)
36.67 MPG (Imp) 36.08 MPG (Imp) 35.50 MPG (Imp)
7.70 l / 100 km 7.83 l / 100 km 7.96 l / 100 km

2010 Honda Civic

12982.9 Miles
20894.0 Km
Best Average Worst
32.11 MPG (US) 32.11 MPG (US) 32.11 MPG (US)
38.56 MPG (Imp) 38.56 MPG (Imp) 38.56 MPG (Imp)
7.33 l / 100 km 7.33 l / 100 km 7.33 l / 100 km

2010 Honda Civic

12.4 Miles
20.0 Km
Best Average Worst
0.51 MPG (US) 0.51 MPG (US) 0.51 MPG (US)
0.62 MPG (Imp) 0.62 MPG (Imp) 0.62 MPG (Imp)
457.00 l / 100 km 457.00 l / 100 km 457.00 l / 100 km

2010 Honda Civic

2000.0 Miles
3218.7 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

2010 Honda Civic

89879.1 Miles
144646.4 Km
Best Average Worst
35.60 MPG (US) 26.44 MPG (US) 20.58 MPG (US)
42.76 MPG (Imp) 31.75 MPG (Imp) 24.72 MPG (Imp)
6.61 l / 100 km 8.90 l / 100 km 11.43 l / 100 km

2009 Honda Civic

11800.0 Miles
18990.3 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

2009 Honda Civic

15000.0 Miles
24140.2 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

2009 Honda Civic

5390.9 Miles
8675.8 Km
Best Average Worst
32.22 MPG (US) 30.90 MPG (US) 29.13 MPG (US)
38.70 MPG (Imp) 37.11 MPG (Imp) 34.98 MPG (Imp)
7.30 l / 100 km 7.61 l / 100 km 8.08 l / 100 km

2009 Honda Civic

803.2 Miles
1292.6 Km
Best Average Worst
24.66 MPG (US) 24.66 MPG (US) 24.66 MPG (US)
29.61 MPG (Imp) 29.61 MPG (Imp) 29.61 MPG (Imp)
9.54 l / 100 km 9.54 l / 100 km 9.54 l / 100 km

2009 Honda Civic

714.9 Miles
1150.5 Km
Best Average Worst
35.65 MPG (US) 32.28 MPG (US) 28.73 MPG (US)
42.82 MPG (Imp) 38.77 MPG (Imp) 34.50 MPG (Imp)
6.60 l / 100 km 7.29 l / 100 km 8.19 l / 100 km

2009 Honda Civic

430.7 Miles
693.1 Km
Best Average Worst
27.97 MPG (US) 25.35 MPG (US) 22.03 MPG (US)
33.59 MPG (Imp) 30.44 MPG (Imp) 26.45 MPG (Imp)
8.41 l / 100 km 9.28 l / 100 km 10.68 l / 100 km

2009 Honda Civic

2486.1 Miles
4001.0 Km
Best Average Worst
35.20 MPG (US) 33.69 MPG (US) 32.23 MPG (US)
42.27 MPG (Imp) 40.46 MPG (Imp) 38.70 MPG (Imp)
6.68 l / 100 km 6.98 l / 100 km 7.30 l / 100 km

2009 Honda Civic

430.9 Miles
693.5 Km
Best Average Worst
37.32 MPG (US) 37.32 MPG (US) 37.32 MPG (US)
44.82 MPG (Imp) 44.82 MPG (Imp) 44.82 MPG (Imp)
6.30 l / 100 km 6.30 l / 100 km 6.30 l / 100 km

2009 Honda Civic

2625.0 Miles
4224.5 Km
Best Average Worst
41.70 MPG (US) 37.51 MPG (US) 31.44 MPG (US)
50.09 MPG (Imp) 45.05 MPG (Imp) 37.76 MPG (Imp)
5.64 l / 100 km 6.27 l / 100 km 7.48 l / 100 km

2008 Honda Civic

4304.5 Miles
6927.5 Km
Best Average Worst
43.54 MPG (US) 36.72 MPG (US) 32.10 MPG (US)
52.29 MPG (Imp) 44.10 MPG (Imp) 38.55 MPG (Imp)
5.40 l / 100 km 6.41 l / 100 km 7.33 l / 100 km

2008 Honda Civic

55.0 Miles
88.5 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

2008 Honda Civic

0.0 Miles
0.0 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

2008 Honda Civic

22157.0 Miles
35658.2 Km
Best Average Worst
37.55 MPG (US) 34.45 MPG (US) 31.48 MPG (US)
45.09 MPG (Imp) 41.38 MPG (Imp) 37.81 MPG (Imp)
6.26 l / 100 km 6.83 l / 100 km 7.47 l / 100 km

2008 Honda Civic

7336.5 Miles
11807.0 Km
Best Average Worst
31.65 MPG (US) 31.09 MPG (US) 30.08 MPG (US)
38.01 MPG (Imp) 37.33 MPG (Imp) 36.12 MPG (Imp)
7.43 l / 100 km 7.57 l / 100 km 7.82 l / 100 km

2008 Honda Civic

36370.5 Miles
58532.6 Km
Best Average Worst
37.70 MPG (US) 23.05 MPG (US) 14.83 MPG (US)
45.27 MPG (Imp) 27.69 MPG (Imp) 17.80 MPG (Imp)
6.24 l / 100 km 10.20 l / 100 km 15.87 l / 100 km

2008 Honda Civic

1264.7 Miles
2035.4 Km
Best Average Worst
176.46 MPG (US) 88.66 MPG (US) 54.68 MPG (US)
211.92 MPG (Imp) 106.47 MPG (Imp) 65.67 MPG (Imp)
1.33 l / 100 km 2.65 l / 100 km 4.30 l / 100 km

2008 Honda Civic

3866.1 Miles
6221.9 Km
Best Average Worst
37.46 MPG (US) 34.65 MPG (US) 31.45 MPG (US)
44.99 MPG (Imp) 41.61 MPG (Imp) 37.77 MPG (Imp)
6.28 l / 100 km 6.79 l / 100 km 7.48 l / 100 km

2008 Honda Civic

1209.2 Miles
1946.0 Km
Best Average Worst
40.91 MPG (US) 35.00 MPG (US) 30.90 MPG (US)
49.13 MPG (Imp) 42.04 MPG (Imp) 37.11 MPG (Imp)
5.75 l / 100 km 6.72 l / 100 km 7.61 l / 100 km

2008 Honda Civic

26721.4 Miles
43004.0 Km
Best Average Worst
35.77 MPG (US) 27.70 MPG (US) 21.07 MPG (US)
42.96 MPG (Imp) 33.27 MPG (Imp) 25.30 MPG (Imp)
6.58 l / 100 km 8.49 l / 100 km 11.17 l / 100 km

2008 Honda Civic

12703.5 Miles
20444.3 Km
Best Average Worst
32.40 MPG (US) 31.11 MPG (US) 29.50 MPG (US)
38.91 MPG (Imp) 37.36 MPG (Imp) 35.43 MPG (Imp)
7.26 l / 100 km 7.56 l / 100 km 7.97 l / 100 km

2008 Honda Civic

8192.0 Miles
13183.7 Km
Best Average Worst
38.20 MPG (US) 33.25 MPG (US) 30.69 MPG (US)
45.88 MPG (Imp) 39.93 MPG (Imp) 36.86 MPG (Imp)
6.16 l / 100 km 7.08 l / 100 km 7.66 l / 100 km

2008 Honda Civic

886.0 Miles
1425.9 Km
Best Average Worst
31.76 MPG (US) 31.17 MPG (US) 30.62 MPG (US)
38.14 MPG (Imp) 37.43 MPG (Imp) 36.77 MPG (Imp)
7.41 l / 100 km 7.55 l / 100 km 7.68 l / 100 km

2008 Honda Civic

56048.3 Miles
90201.0 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

2008 Honda Civic

3027.4 Miles
4872.1 Km
Best Average Worst
30.69 MPG (US) 26.40 MPG (US) 23.99 MPG (US)
36.85 MPG (Imp) 31.71 MPG (Imp) 28.81 MPG (Imp)
7.66 l / 100 km 8.91 l / 100 km 9.80 l / 100 km

2008 Honda Civic

2222.0 Miles
3576.0 Km
Best Average Worst
24.66 MPG (US) 23.38 MPG (US) 21.97 MPG (US)
29.62 MPG (Imp) 28.08 MPG (Imp) 26.39 MPG (Imp)
9.54 l / 100 km 10.06 l / 100 km 10.70 l / 100 km

2008 Honda Civic

21705.1 Miles
34931.0 Km
Best Average Worst
36.30 MPG (US) 29.78 MPG (US) 21.83 MPG (US)
43.59 MPG (Imp) 35.77 MPG (Imp) 26.22 MPG (Imp)
6.48 l / 100 km 7.90 l / 100 km 10.78 l / 100 km

2008 Honda Civic

9202.6 Miles
14810.1 Km
Best Average Worst
35.33 MPG (US) 32.49 MPG (US) 30.00 MPG (US)
42.43 MPG (Imp) 39.02 MPG (Imp) 36.03 MPG (Imp)
6.66 l / 100 km 7.24 l / 100 km 7.84 l / 100 km

2008 Honda Civic

1998.1 Miles
3215.6 Km
Best Average Worst
29.80 MPG (US) 23.61 MPG (US) 19.47 MPG (US)
35.79 MPG (Imp) 28.35 MPG (Imp) 23.39 MPG (Imp)
7.89 l / 100 km 9.96 l / 100 km 12.08 l / 100 km

2008 Honda Civic

34326.0 Miles
55242.3 Km
Best Average Worst
28.41 MPG (US) 28.41 MPG (US) 28.41 MPG (US)
34.12 MPG (Imp) 34.12 MPG (Imp) 34.12 MPG (Imp)
8.28 l / 100 km 8.28 l / 100 km 8.28 l / 100 km

2008 Honda Civic

285.1 Miles
458.8 Km
Best Average Worst
40.38 MPG (US) 40.38 MPG (US) 40.38 MPG (US)
48.50 MPG (Imp) 48.50 MPG (Imp) 48.50 MPG (Imp)
5.82 l / 100 km 5.82 l / 100 km 5.82 l / 100 km

2007 Honda Civic

27230.0 Miles
43822.4 Km
Best Average Worst
2315.35 MPG (US) 2315.35 MPG (US) 2315.35 MPG (US)
2780.62 MPG (Imp) 2780.62 MPG (Imp) 2780.62 MPG (Imp)
0.10 l / 100 km 0.10 l / 100 km 0.10 l / 100 km

2007 Honda Civic

0.0 Miles
0.0 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

2007 Honda Civic

7005.0 Miles
11273.5 Km
Best Average Worst
241.14 MPG (US) 175.97 MPG (US) 124.11 MPG (US)
289.60 MPG (Imp) 211.33 MPG (Imp) 149.05 MPG (Imp)
0.98 l / 100 km 1.34 l / 100 km 1.90 l / 100 km

2007 Honda Civic

59136.2 Miles
95170.5 Km
Best Average Worst
34.44 MPG (US) 27.34 MPG (US) 22.63 MPG (US)
41.37 MPG (Imp) 32.83 MPG (Imp) 27.18 MPG (Imp)
6.83 l / 100 km 8.60 l / 100 km 10.39 l / 100 km

2007 Honda Civic

71143.9 Miles
114495.0 Km
Best Average Worst
49.30 MPG (US) 23.74 MPG (US) 17.49 MPG (US)
59.21 MPG (Imp) 28.51 MPG (Imp) 21.01 MPG (Imp)
4.77 l / 100 km 9.91 l / 100 km 13.45 l / 100 km

2007 Honda Civic

38363.0 Miles
61739.3 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

2007 Honda Civic

29750.6 Miles
47878.9 Km
Best Average Worst
28.36 MPG (US) 23.92 MPG (US) 20.42 MPG (US)
34.06 MPG (Imp) 28.72 MPG (Imp) 24.53 MPG (Imp)
8.29 l / 100 km 9.83 l / 100 km 11.52 l / 100 km

2007 Honda Civic

29322.4 Miles
47189.8 Km
Best Average Worst
89.68 MPG (US) 23.58 MPG (US) 0.55 MPG (US)
107.71 MPG (Imp) 28.32 MPG (Imp) 0.66 MPG (Imp)
2.62 l / 100 km 9.97 l / 100 km 428.39 l / 100 km

2007 Honda Civic

30694.5 Miles
49398.0 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

2007 Honda Civic

137203.0 Miles
220806.8 Km
Best Average Worst
34.83 MPG (US) 31.03 MPG (US) 25.99 MPG (US)
41.82 MPG (Imp) 37.27 MPG (Imp) 31.21 MPG (Imp)
6.75 l / 100 km 7.58 l / 100 km 9.05 l / 100 km

2006 Honda Civic

635.0 Miles
1022.0 Km
Best Average Worst
29.70 MPG (US) 29.05 MPG (US) 28.33 MPG (US)
35.67 MPG (Imp) 34.88 MPG (Imp) 34.02 MPG (Imp)
7.92 l / 100 km 8.10 l / 100 km 8.30 l / 100 km

2006 Honda Civic

328911.9 Miles
529332.4 Km
Best Average Worst
32.06 MPG (US) 32.06 MPG (US) 32.06 MPG (US)
38.50 MPG (Imp) 38.50 MPG (Imp) 38.50 MPG (Imp)
7.34 l / 100 km 7.34 l / 100 km 7.34 l / 100 km

2006 Honda Civic

102953.1 Miles
165687.0 Km
Best Average Worst
3082.74 MPG (US) 3082.74 MPG (US) 3082.74 MPG (US)
3702.22 MPG (Imp) 3702.22 MPG (Imp) 3702.22 MPG (Imp)
0.08 l / 100 km 0.08 l / 100 km 0.08 l / 100 km

2006 Honda Civic

90000.0 Miles
144841.0 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

2006 Honda Civic

73076.4 Miles
117605.0 Km
Best Average Worst
2654.06 MPG (US) 2644.70 MPG (US) 2635.35 MPG (US)
3187.39 MPG (Imp) 3176.16 MPG (Imp) 3164.92 MPG (Imp)
0.09 l / 100 km 0.09 l / 100 km 0.09 l / 100 km

2006 Honda Civic

5024.5 Miles
8086.1 Km
Best Average Worst
35.69 MPG (US) 32.91 MPG (US) 30.07 MPG (US)
42.86 MPG (Imp) 39.53 MPG (Imp) 36.12 MPG (Imp)
6.59 l / 100 km 7.15 l / 100 km 7.82 l / 100 km

2006 Honda Civic

31615.1 Miles
50879.6 Km
Best Average Worst
35.63 MPG (US) 31.15 MPG (US) 24.45 MPG (US)
42.79 MPG (Imp) 37.41 MPG (Imp) 29.36 MPG (Imp)
6.60 l / 100 km 7.55 l / 100 km 9.62 l / 100 km

2005 Honda Civic

73235.2 Miles
117860.6 Km
Best Average Worst
41.08 MPG (US) 33.09 MPG (US) 25.44 MPG (US)
49.33 MPG (Imp) 39.74 MPG (Imp) 30.56 MPG (Imp)
5.73 l / 100 km 7.11 l / 100 km 9.25 l / 100 km

2005 Honda Civic

70236.0 Miles
113033.9 Km
Best Average Worst
30.89 MPG (US) 27.68 MPG (US) 26.46 MPG (US)
37.10 MPG (Imp) 33.25 MPG (Imp) 31.78 MPG (Imp)
7.61 l / 100 km 8.50 l / 100 km 8.89 l / 100 km

2005 Honda Civic

94285.6 Miles
151738.0 Km
Best Average Worst
40.26 MPG (US) 30.85 MPG (US) 25.35 MPG (US)
48.35 MPG (Imp) 37.05 MPG (Imp) 30.44 MPG (Imp)
5.84 l / 100 km 7.63 l / 100 km 9.28 l / 100 km

2005 Honda Civic

73000.0 Miles
117482.1 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

2005 Honda Civic

95730.0 Miles
154062.5 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

2005 Honda Civic

29092.1 Miles
46819.3 Km
Best Average Worst
37.93 MPG (US) 34.99 MPG (US) 32.29 MPG (US)
45.55 MPG (Imp) 42.02 MPG (Imp) 38.78 MPG (Imp)
6.20 l / 100 km 6.72 l / 100 km 7.28 l / 100 km

2005 Honda Civic

25503.0 Miles
41043.1 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

2005 Honda Civic

12613.8 Miles
20300.0 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

2005 Honda Civic

130065.0 Miles
209319.3 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

2005 Honda Civic

57993.5 Miles
93331.5 Km
Best Average Worst
34.18 MPG (US) 30.10 MPG (US) 25.62 MPG (US)
41.05 MPG (Imp) 36.15 MPG (Imp) 30.77 MPG (Imp)
6.88 l / 100 km 7.82 l / 100 km 9.18 l / 100 km

2005 Honda Civic

98729.4 Miles
158889.6 Km
Best Average Worst
41.77 MPG (US) 35.05 MPG (US) 30.61 MPG (US)
50.16 MPG (Imp) 42.10 MPG (Imp) 36.76 MPG (Imp)
5.63 l / 100 km 6.71 l / 100 km 7.68 l / 100 km

2005 Honda Civic

32066.6 Miles
51606.2 Km
Best Average Worst
386.30 MPG (US) 31.29 MPG (US) 2.40 MPG (US)
463.93 MPG (Imp) 37.58 MPG (Imp) 2.88 MPG (Imp)
0.61 l / 100 km 7.52 l / 100 km 98.11 l / 100 km

2005 Honda Civic

107362.0 Miles
172782.4 Km
Best Average Worst
31.19 MPG (US) 31.19 MPG (US) 31.19 MPG (US)
37.46 MPG (Imp) 37.46 MPG (Imp) 37.46 MPG (Imp)
7.54 l / 100 km 7.54 l / 100 km 7.54 l / 100 km

2005 Honda Civic

0.0 Miles
0.0 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

2005 Honda Civic

15832.5 Miles
25480.0 Km
Best Average Worst
22.43 MPG (US) 22.43 MPG (US) 22.43 MPG (US)
26.94 MPG (Imp) 26.94 MPG (Imp) 26.94 MPG (Imp)
10.49 l / 100 km 10.49 l / 100 km 10.49 l / 100 km

2005 Honda Civic

34175.4 Miles
55000.0 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

2005 Honda Civic

71074.2 Miles
114382.8 Km
Best Average Worst
47.96 MPG (US) 33.84 MPG (US) 26.68 MPG (US)
57.59 MPG (Imp) 40.64 MPG (Imp) 32.05 MPG (Imp)
4.90 l / 100 km 6.95 l / 100 km 8.81 l / 100 km

2005 Honda Civic

12676.0 Miles
20400.0 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

2004 Honda Civic

55555.0 Miles
89407.1 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

2004 Honda Civic

84000.0 Miles
135184.9 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

2004 Honda Civic

50373.7 Miles
81068.6 Km
Best Average Worst
35.57 MPG (US) 29.70 MPG (US) 24.85 MPG (US)
42.71 MPG (Imp) 35.67 MPG (Imp) 29.85 MPG (Imp)
6.61 l / 100 km 7.92 l / 100 km 9.46 l / 100 km

2004 Honda Civic

52708.9 Miles
84826.7 Km
Best Average Worst
45.98 MPG (US) 34.51 MPG (US) 21.86 MPG (US)
55.22 MPG (Imp) 41.44 MPG (Imp) 26.26 MPG (Imp)
5.12 l / 100 km 6.82 l / 100 km 10.76 l / 100 km

2004 Honda Civic

300.0 Miles
482.8 Km
Best Average Worst
28.01 MPG (US) 28.01 MPG (US) 28.01 MPG (US)
33.64 MPG (Imp) 33.64 MPG (Imp) 33.64 MPG (Imp)
8.40 l / 100 km 8.40 l / 100 km 8.40 l / 100 km

2004 Honda Civic

104500.0 Miles
168176.4 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

2004 Honda Civic

14000.0 Miles
22530.8 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

2004 Honda Civic

11537.8 Miles
18568.3 Km
Best Average Worst
39.75 MPG (US) 32.72 MPG (US) 26.52 MPG (US)
47.73 MPG (Imp) 39.29 MPG (Imp) 31.85 MPG (Imp)
5.92 l / 100 km 7.19 l / 100 km 8.87 l / 100 km

2004 Honda Civic

28619.3 Miles
46058.3 Km
Best Average Worst
41.63 MPG (US) 37.84 MPG (US) 36.32 MPG (US)
49.99 MPG (Imp) 45.44 MPG (Imp) 43.62 MPG (Imp)
5.65 l / 100 km 6.22 l / 100 km 6.48 l / 100 km

2004 Honda Civic

986.6 Miles
1587.8 Km
Best Average Worst
26.79 MPG (US) 25.23 MPG (US) 23.56 MPG (US)
32.17 MPG (Imp) 30.31 MPG (Imp) 28.30 MPG (Imp)
8.78 l / 100 km 9.32 l / 100 km 9.98 l / 100 km

2003 Honda Civic

67338.6 Miles
108371.0 Km
Best Average Worst
21148.63 MPG (US) 21148.63 MPG (US) 21148.63 MPG (US)
25398.45 MPG (Imp) 25398.45 MPG (Imp) 25398.45 MPG (Imp)
0.01 l / 100 km 0.01 l / 100 km 0.01 l / 100 km

2003 Honda Civic

106171.0 Miles
170865.7 Km
Best Average Worst
31.69 MPG (US) 31.29 MPG (US) 30.88 MPG (US)
38.06 MPG (Imp) 37.57 MPG (Imp) 37.09 MPG (Imp)
7.42 l / 100 km 7.52 l / 100 km 7.62 l / 100 km

2003 Honda Civic

63600.0 Miles
102354.3 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

2003 Honda Civic

0.0 Miles
0.0 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

2003 Honda Civic

96399.0 Miles
155139.2 Km
Best Average Worst
46.17 MPG (US) 37.98 MPG (US) 29.32 MPG (US)
55.45 MPG (Imp) 45.61 MPG (Imp) 35.21 MPG (Imp)
5.09 l / 100 km 6.19 l / 100 km 8.02 l / 100 km

2003 Honda Civic

74781.0 Miles
120348.4 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

2003 Honda Civic

30.0 Miles
48.3 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

2002 Honda Civic

54006.5 Miles
86915.0 Km
Best Average Worst
33.21 MPG (US) 31.81 MPG (US) 31.26 MPG (US)
39.89 MPG (Imp) 38.20 MPG (Imp) 37.54 MPG (Imp)
7.08 l / 100 km 7.39 l / 100 km 7.53 l / 100 km

2002 Honda Civic

584.1 Miles
940.0 Km
Best Average Worst
37.92 MPG (US) 32.98 MPG (US) 28.68 MPG (US)
45.54 MPG (Imp) 39.61 MPG (Imp) 34.44 MPG (Imp)
6.20 l / 100 km 7.13 l / 100 km 8.20 l / 100 km

2002 Honda Civic

96348.6 Miles
155058.0 Km
Best Average Worst
31.56 MPG (US) 31.15 MPG (US) 30.16 MPG (US)
37.90 MPG (Imp) 37.42 MPG (Imp) 36.23 MPG (Imp)
7.45 l / 100 km 7.55 l / 100 km 7.80 l / 100 km

2002 Honda Civic

8263.0 Miles
13298.0 Km
Best Average Worst
32.06 MPG (US) 26.67 MPG (US) 21.83 MPG (US)
38.51 MPG (Imp) 32.02 MPG (Imp) 26.21 MPG (Imp)
7.34 l / 100 km 8.82 l / 100 km 10.78 l / 100 km

2002 Honda Civic

127843.0 Miles
205743.4 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

2001 Honda Civic

57155.1 Miles
91982.2 Km
Best Average Worst
34.73 MPG (US) 32.51 MPG (US) 29.33 MPG (US)
41.71 MPG (Imp) 39.04 MPG (Imp) 35.23 MPG (Imp)
6.77 l / 100 km 7.23 l / 100 km 8.02 l / 100 km

2001 Honda Civic

49994.7 Miles
80458.7 Km
Best Average Worst
27.14 MPG (US) 27.14 MPG (US) 27.14 MPG (US)
32.60 MPG (Imp) 32.60 MPG (Imp) 32.60 MPG (Imp)
8.67 l / 100 km 8.67 l / 100 km 8.67 l / 100 km

2001 Honda Civic

112425.0 Miles
180930.5 Km
Best Average Worst
35.82 MPG (US) 27.60 MPG (US) 10.10 MPG (US)
43.02 MPG (Imp) 33.14 MPG (Imp) 12.13 MPG (Imp)
6.57 l / 100 km 8.52 l / 100 km 23.29 l / 100 km

2001 Honda Civic

119205.6 Miles
191842.8 Km
Best Average Worst
42.50 MPG (US) 24.70 MPG (US) 13.75 MPG (US)
51.03 MPG (Imp) 29.66 MPG (Imp) 16.51 MPG (Imp)
5.54 l / 100 km 9.52 l / 100 km 17.11 l / 100 km

2001 Honda Civic

66123.0 Miles
106414.7 Km
Best Average Worst
32.73 MPG (US) 32.73 MPG (US) 32.73 MPG (US)
39.30 MPG (Imp) 39.30 MPG (Imp) 39.30 MPG (Imp)
7.19 l / 100 km 7.19 l / 100 km 7.19 l / 100 km

2000 Honda Civic

64583.7 Miles
103937.4 Km
Best Average Worst
33.98 MPG (US) 31.30 MPG (US) 28.45 MPG (US)
40.80 MPG (Imp) 37.59 MPG (Imp) 34.16 MPG (Imp)
6.92 l / 100 km 7.51 l / 100 km 8.27 l / 100 km

2000 Honda Civic

75061.6 Miles
120800.0 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

2000 Honda Civic

120572.7 Miles
194043.0 Km
Best Average Worst
34.87 MPG (US) 33.97 MPG (US) 32.16 MPG (US)
41.88 MPG (Imp) 40.79 MPG (Imp) 38.62 MPG (Imp)
6.75 l / 100 km 6.92 l / 100 km 7.31 l / 100 km

2000 Honda Civic

221145.0 Miles
355898.4 Km
Best Average Worst
37.80 MPG (US) 32.12 MPG (US) 0.17 MPG (US)
45.40 MPG (Imp) 38.58 MPG (Imp) 0.20 MPG (Imp)
6.22 l / 100 km 7.32 l / 100 km 1397.41 l / 100 km

2000 Honda Civic

0.0 Miles
0.0 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

2000 Honda Civic

0.0 Miles
0.0 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

1999 Honda Civic

99368.0 Miles
159917.3 Km
Best Average Worst
10242.45 MPG (US) 10242.45 MPG (US) 10242.45 MPG (US)
12300.67 MPG (Imp) 12300.67 MPG (Imp) 12300.67 MPG (Imp)
0.02 l / 100 km 0.02 l / 100 km 0.02 l / 100 km

1999 Honda Civic

139839.0 Miles
225049.1 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

1998 Honda Civic

71101.0 Miles
114426.0 Km
Best Average Worst
28.78 MPG (US) 28.78 MPG (US) 28.78 MPG (US)
34.56 MPG (Imp) 34.56 MPG (Imp) 34.56 MPG (Imp)
8.17 l / 100 km 8.17 l / 100 km 8.17 l / 100 km

1998 Honda Civic

829.5 Miles
1335.0 Km
Best Average Worst
31.82 MPG (US) 29.11 MPG (US) 27.49 MPG (US)
38.21 MPG (Imp) 34.96 MPG (Imp) 33.01 MPG (Imp)
7.39 l / 100 km 8.08 l / 100 km 8.56 l / 100 km

1998 Honda Civic

102000.0 Miles
164153.1 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

1998 Honda Civic

86992.0 Miles
140000.0 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

1998 Honda Civic

98764.4 Miles
158945.9 Km
Best Average Worst
17.09 MPG (US) 15.89 MPG (US) 15.24 MPG (US)
20.53 MPG (Imp) 19.08 MPG (Imp) 18.31 MPG (Imp)
13.76 l / 100 km 14.80 l / 100 km 15.43 l / 100 km

1998 Honda Civic

122517.0 Miles
197172.0 Km
Best Average Worst
32.48 MPG (US) 27.98 MPG (US) 17.81 MPG (US)
39.00 MPG (Imp) 33.61 MPG (Imp) 21.39 MPG (Imp)
7.24 l / 100 km 8.41 l / 100 km 13.21 l / 100 km

1998 Honda Civic

159955.0 Miles
257422.6 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

1998 Honda Civic

114230.0 Miles
183835.4 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

1998 Honda Civic

154316.9 Miles
248349.0 Km
Best Average Worst
48.10 MPG (US) 29.85 MPG (US) 19.81 MPG (US)
57.77 MPG (Imp) 35.85 MPG (Imp) 23.79 MPG (Imp)
4.89 l / 100 km 7.88 l / 100 km 11.88 l / 100 km

1998 Honda Civic

128380.0 Miles
206607.6 Km
Best Average Worst
35.03 MPG (US) 35.03 MPG (US) 35.03 MPG (US)
42.07 MPG (Imp) 42.07 MPG (Imp) 42.07 MPG (Imp)
6.71 l / 100 km 6.71 l / 100 km 6.71 l / 100 km

1997 Honda Civic

329958.0 Miles
531015.9 Km
Best Average Worst
41.15 MPG (US) 37.35 MPG (US) 33.40 MPG (US)
49.42 MPG (Imp) 44.86 MPG (Imp) 40.11 MPG (Imp)
5.72 l / 100 km 6.30 l / 100 km 7.04 l / 100 km

1997 Honda Civic

145000.0 Miles
233354.9 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

1997 Honda Civic

75230.0 Miles
121070.9 Km
Best Average Worst
64.66 MPG (US) 34.06 MPG (US) 15.17 MPG (US)
77.66 MPG (Imp) 40.90 MPG (Imp) 18.22 MPG (Imp)
3.64 l / 100 km 6.91 l / 100 km 15.50 l / 100 km

1997 Honda Civic

415866.0 Miles
669271.5 Km
Best Average Worst
19911.15 MPG (US) 12695.43 MPG (US) 10116.02 MPG (US)
23912.31 MPG (Imp) 15246.58 MPG (Imp) 12148.84 MPG (Imp)
0.01 l / 100 km 0.02 l / 100 km 0.02 l / 100 km

1997 Honda Civic

137562.0 Miles
221384.6 Km
Best Average Worst
24.50 MPG (US) 19.51 MPG (US) 13.76 MPG (US)
29.42 MPG (Imp) 23.43 MPG (Imp) 16.53 MPG (Imp)
9.60 l / 100 km 12.06 l / 100 km 17.09 l / 100 km

1997 Honda Civic

52132.0 Miles
83898.3 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

1997 Honda Civic

152971.0 Miles
246183.0 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

1996 Honda Civic

145000.0 Miles
233354.9 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

1996 Honda Civic

128779.8 Miles
207251.0 Km
Best Average Worst
21.78 MPG (US) 8.81 MPG (US) 0.06 MPG (US)
26.16 MPG (Imp) 10.58 MPG (Imp) 0.07 MPG (Imp)
10.80 l / 100 km 26.69 l / 100 km 4000.00 l / 100 km

1996 Honda Civic

6.2 Miles
10.0 Km
Best Average Worst
0.59 MPG (US) 0.59 MPG (US) 0.59 MPG (US)
0.71 MPG (Imp) 0.71 MPG (Imp) 0.71 MPG (Imp)
400.00 l / 100 km 400.00 l / 100 km 400.00 l / 100 km

1996 Honda Civic

139080.0 Miles
223827.6 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

1996 Honda Civic

70675.3 Miles
113740.8 Km
Best Average Worst
18.32 MPG (US) 17.71 MPG (US) 17.06 MPG (US)
22.00 MPG (Imp) 21.26 MPG (Imp) 20.48 MPG (Imp)
12.84 l / 100 km 13.28 l / 100 km 13.79 l / 100 km

1996 Honda Civic

51573.8 Miles
83000.0 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

1995 Honda Civic

155268.9 Miles
249881.0 Km
Best Average Worst
37.51 MPG (US) 36.44 MPG (US) 34.80 MPG (US)
45.05 MPG (Imp) 43.76 MPG (Imp) 41.79 MPG (Imp)
6.27 l / 100 km 6.45 l / 100 km 6.76 l / 100 km

1995 Honda Civic

164331.0 Miles
264465.1 Km
Best Average Worst
24.44 MPG (US) 24.44 MPG (US) 24.44 MPG (US)
29.36 MPG (Imp) 29.36 MPG (Imp) 29.36 MPG (Imp)
9.62 l / 100 km 9.62 l / 100 km 9.62 l / 100 km

1994 Honda Civic

85749.2 Miles
138000.0 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

1993 Honda Civic

3606.4 Miles
5804.0 Km
Best Average Worst
39.63 MPG (US) 29.49 MPG (US) 21.08 MPG (US)
47.59 MPG (Imp) 35.41 MPG (Imp) 25.32 MPG (Imp)
5.94 l / 100 km 7.98 l / 100 km 11.16 l / 100 km

1993 Honda Civic

310.7 Miles
500.0 Km
Best Average Worst
29.40 MPG (US) 29.40 MPG (US) 29.40 MPG (US)
35.31 MPG (Imp) 35.31 MPG (Imp) 35.31 MPG (Imp)
8.00 l / 100 km 8.00 l / 100 km 8.00 l / 100 km

1993 Honda Civic

14.9 Miles
24.0 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

1993 Honda Civic

133585.5 Miles
214985.0 Km
Best Average Worst
21.12 MPG (US) 21.12 MPG (US) 21.12 MPG (US)
25.37 MPG (Imp) 25.37 MPG (Imp) 25.37 MPG (Imp)
11.14 l / 100 km 11.14 l / 100 km 11.14 l / 100 km

1993 Honda Civic

2131.4 Miles
3430.2 Km
Best Average Worst
30.64 MPG (US) 22.68 MPG (US) 18.93 MPG (US)
36.80 MPG (Imp) 27.24 MPG (Imp) 22.74 MPG (Imp)
7.68 l / 100 km 10.37 l / 100 km 12.42 l / 100 km

1993 Honda Civic

118060.5 Miles
190000.0 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

1993 Honda Civic

186411.4 Miles
300000.0 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

1992 Honda Civic

145659.8 Miles
234416.7 Km
Best Average Worst
35.70 MPG (US) 34.89 MPG (US) 33.96 MPG (US)
42.88 MPG (Imp) 41.90 MPG (Imp) 40.79 MPG (Imp)
6.59 l / 100 km 6.74 l / 100 km 6.93 l / 100 km

1990 Honda Civic

188124.7 Miles
302757.4 Km
Best Average Worst
35.38 MPG (US) 31.30 MPG (US) 27.38 MPG (US)
42.49 MPG (Imp) 37.58 MPG (Imp) 32.88 MPG (Imp)
6.65 l / 100 km 7.52 l / 100 km 8.59 l / 100 km

1990 Honda Civic

830417.0 Miles
1336426.6 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

1990 Honda Civic

80978.3 Miles
130321.9 Km
Best Average Worst
18.18 MPG (US) 18.18 MPG (US) 18.18 MPG (US)
21.84 MPG (Imp) 21.84 MPG (Imp) 21.84 MPG (Imp)
12.94 l / 100 km 12.94 l / 100 km 12.94 l / 100 km

< Return