Honda Odyssey

2011 Honda Odyssey

2501.0 Miles
4025.0 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

2011 Honda Odyssey

2531.5 Miles
4074.1 Km
Best Average Worst
27.09 MPG (US) 20.61 MPG (US) 17.47 MPG (US)
32.53 MPG (Imp) 24.75 MPG (Imp) 20.98 MPG (Imp)
8.68 l / 100 km 11.42 l / 100 km 13.46 l / 100 km

2010 Honda Odyssey

21631.0 Miles
34811.7 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

2008 Honda Odyssey

75056.0 Miles
120791.0 Km
Best Average Worst
19.93 MPG (US) 19.24 MPG (US) 18.94 MPG (US)
23.93 MPG (Imp) 23.10 MPG (Imp) 22.74 MPG (Imp)
11.80 l / 100 km 12.23 l / 100 km 12.42 l / 100 km

2008 Honda Odyssey

8648.5 Miles
13918.4 Km
Best Average Worst
22.85 MPG (US) 19.19 MPG (US) 13.75 MPG (US)
27.44 MPG (Imp) 23.05 MPG (Imp) 16.52 MPG (Imp)
10.29 l / 100 km 12.26 l / 100 km 17.10 l / 100 km

2008 Honda Odyssey

88569.0 Miles
142538.0 Km
Best Average Worst
25.52 MPG (US) 18.45 MPG (US) 14.30 MPG (US)
30.65 MPG (Imp) 22.16 MPG (Imp) 17.18 MPG (Imp)
9.22 l / 100 km 12.75 l / 100 km 16.44 l / 100 km

2008 Honda Odyssey

10091.0 Miles
16239.9 Km
Best Average Worst
31.95 MPG (US) 21.86 MPG (US) 14.49 MPG (US)
38.37 MPG (Imp) 26.26 MPG (Imp) 17.40 MPG (Imp)
7.36 l / 100 km 10.76 l / 100 km 16.24 l / 100 km

2006 Honda Odyssey

30000.0 Miles
48280.3 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

2004 Honda Odyssey

59959.8 Miles
96496.0 Km
Best Average Worst
21.70 MPG (US) 20.60 MPG (US) 18.65 MPG (US)
26.06 MPG (Imp) 24.74 MPG (Imp) 22.40 MPG (Imp)
10.84 l / 100 km 11.42 l / 100 km 12.61 l / 100 km

2003 Honda Odyssey

175721.7 Miles
282796.6 Km
Best Average Worst
27.30 MPG (US) 14.39 MPG (US) 21.01 MPG (US)
32.78 MPG (Imp) 17.29 MPG (Imp) 25.23 MPG (Imp)
8.62 l / 100 km 16.34 l / 100 km 11.20 l / 100 km

2003 Honda Odyssey

92147.5 Miles
148297.0 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

2003 Honda Odyssey

55111.0 Miles
88692.6 Km
Best Average Worst
23.14 MPG (US) 19.93 MPG (US) 17.79 MPG (US)
27.78 MPG (Imp) 23.93 MPG (Imp) 21.36 MPG (Imp)
10.17 l / 100 km 11.80 l / 100 km 13.22 l / 100 km

2003 Honda Odyssey

80000.0 Miles
128747.5 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

2003 Honda Odyssey

78636.0 Miles
126552.4 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

2002 Honda Odyssey

113021.0 Miles
181889.7 Km
Best Average Worst
21.43 MPG (US) 17.90 MPG (US) 15.17 MPG (US)
25.73 MPG (Imp) 21.50 MPG (Imp) 18.22 MPG (Imp)
10.98 l / 100 km 13.14 l / 100 km 15.51 l / 100 km

2002 Honda Odyssey

99230.5 Miles
159696.0 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

2002 Honda Odyssey

127045.3 Miles
204459.6 Km
Best Average Worst
19.31 MPG (US) 19.31 MPG (US) 19.31 MPG (US)
23.20 MPG (Imp) 23.20 MPG (Imp) 23.20 MPG (Imp)
12.18 l / 100 km 12.18 l / 100 km 12.18 l / 100 km

2002 Honda Odyssey

88492.0 Miles
142414.1 Km
Best Average Worst
15.16 MPG (US) 15.16 MPG (US) 15.16 MPG (US)
18.21 MPG (Imp) 18.21 MPG (Imp) 18.21 MPG (Imp)
15.52 l / 100 km 15.52 l / 100 km 15.52 l / 100 km

2000 Honda Odyssey

108429.3 Miles
174500.0 Km
Best Average Worst
16.80 MPG (US) 16.80 MPG (US) 16.80 MPG (US)
20.18 MPG (Imp) 20.18 MPG (Imp) 20.18 MPG (Imp)
14.00 l / 100 km 14.00 l / 100 km 14.00 l / 100 km

1995 Honda Odyssey

158670.8 Miles
255355.9 Km
Best Average Worst
26.58 MPG (US) 22.68 MPG (US) 20.94 MPG (US)
31.92 MPG (Imp) 27.23 MPG (Imp) 25.15 MPG (Imp)
8.85 l / 100 km 10.37 l / 100 km 11.23 l / 100 km

< Return