Hyundai Santa Fe

2007 Hyundai Santa Fe

1242.7 Miles
2000.0 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

2007 Hyundai Santa Fe

13670.2 Miles
22000.0 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

2007 Hyundai Santa Fe

15472.1 Miles
24900.0 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

2004 Hyundai Santa Fe

84295.0 Miles
135659.7 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

2004 Hyundai Santa Fe

51061.2 Miles
82175.0 Km
Best Average Worst
21.27 MPG (US) 19.06 MPG (US) 17.07 MPG (US)
25.55 MPG (Imp) 22.89 MPG (Imp) 20.50 MPG (Imp)
11.06 l / 100 km 12.34 l / 100 km 13.78 l / 100 km

2003 Hyundai Santa Fe

115154.0 Miles
185322.4 Km
Best Average Worst
28.05 MPG (US) 23.09 MPG (US) 18.43 MPG (US)
33.69 MPG (Imp) 27.73 MPG (Imp) 22.14 MPG (Imp)
8.39 l / 100 km 10.19 l / 100 km 12.76 l / 100 km

2003 Hyundai Santa Fe

0.0 Miles
0.0 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

2003 Hyundai Santa Fe

101930.0 Miles
164040.4 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

2003 Hyundai Santa Fe

121560.8 Miles
195633.1 Km
Best Average Worst
17.09 MPG (US) 13.98 MPG (US) 10.93 MPG (US)
20.53 MPG (Imp) 16.79 MPG (Imp) 13.13 MPG (Imp)
13.76 l / 100 km 16.83 l / 100 km 21.52 l / 100 km

2003 Hyundai Santa Fe

80778.3 Miles
130000.0 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

< Return