Hyundai Sonata

2015 Hyundai Sonata

53912.0 Miles
86763.0 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

2011 Hyundai Sonata

179119.6 Miles
288265.0 Km
Best Average Worst
34.25 MPG (US) 28.09 MPG (US) 17.30 MPG (US)
41.13 MPG (Imp) 33.74 MPG (Imp) 20.78 MPG (Imp)
6.87 l / 100 km 8.37 l / 100 km 13.60 l / 100 km

2011 Hyundai Sonata

2696.8 Miles
4340.0 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

2011 Hyundai Sonata

8029.6 Miles
12922.4 Km
Best Average Worst
98.28 MPG (US) 28.70 MPG (US) 14.81 MPG (US)
118.02 MPG (Imp) 34.47 MPG (Imp) 17.79 MPG (Imp)
2.39 l / 100 km 8.20 l / 100 km 15.88 l / 100 km

2011 Hyundai Sonata

10732.7 Miles
17272.5 Km
Best Average Worst
28.50 MPG (US) 25.75 MPG (US) 23.96 MPG (US)
34.22 MPG (Imp) 30.92 MPG (Imp) 28.77 MPG (Imp)
8.25 l / 100 km 9.13 l / 100 km 9.82 l / 100 km

2009 Hyundai Sonata

5523.0 Miles
8888.4 Km
Best Average Worst
31.99 MPG (US) 31.99 MPG (US) 31.99 MPG (US)
38.42 MPG (Imp) 38.42 MPG (Imp) 38.42 MPG (Imp)
7.35 l / 100 km 7.35 l / 100 km 7.35 l / 100 km

2009 Hyundai Sonata

6901.2 Miles
11106.4 Km
Best Average Worst
33.87 MPG (US) 28.78 MPG (US) 24.85 MPG (US)
40.68 MPG (Imp) 34.57 MPG (Imp) 29.84 MPG (Imp)
6.94 l / 100 km 8.17 l / 100 km 9.47 l / 100 km

2009 Hyundai Sonata

119445.6 Miles
192229.1 Km
Best Average Worst
32.67 MPG (US) 23.46 MPG (US) 16.20 MPG (US)
39.23 MPG (Imp) 28.17 MPG (Imp) 19.46 MPG (Imp)
7.20 l / 100 km 10.03 l / 100 km 14.52 l / 100 km

2009 Hyundai Sonata

758.0 Miles
1219.9 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

2007 Hyundai Sonata

28272.4 Miles
45500.0 Km
Best Average Worst
29.62 MPG (US) 27.59 MPG (US) 24.56 MPG (US)
35.57 MPG (Imp) 33.13 MPG (Imp) 29.49 MPG (Imp)
7.94 l / 100 km 8.53 l / 100 km 9.58 l / 100 km

2005 Hyundai Sonata

60000.0 Miles
96560.6 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

2004 Hyundai Sonata

90150.0 Miles
145082.4 Km
Best Average Worst
10.00 MPG (US) 10.00 MPG (US) 10.00 MPG (US)
12.01 MPG (Imp) 12.01 MPG (Imp) 12.01 MPG (Imp)
23.52 l / 100 km 23.52 l / 100 km 23.52 l / 100 km

2004 Hyundai Sonata

34500.0 Miles
55522.4 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

2002 Hyundai Sonata

137370.0 Miles
221075.6 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

2001 Hyundai Sonata

86992.0 Miles
140000.0 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

2001 Hyundai Sonata

197583.0 Miles
317979.0 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

2000 Hyundai Sonata

174500.0 Miles
280830.5 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

< Return