Hyundai Tiburon

2008 Hyundai Tiburon

5.0 Miles
8.0 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

2007 Hyundai Tiburon

16549.0 Miles
26633.0 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

2003 Hyundai Tiburon

96464.0 Miles
155243.8 Km
Best Average Worst
24.59 MPG (US) 22.85 MPG (US) 21.21 MPG (US)
29.53 MPG (Imp) 27.45 MPG (Imp) 25.47 MPG (Imp)
9.56 l / 100 km 10.29 l / 100 km 11.09 l / 100 km

2000 Hyundai Tiburon

55570.0 Miles
89431.2 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

< Return