Hyundai Tucson

2011 Hyundai Tucson

276.9 Miles
445.7 Km
Best Average Worst
20.15 MPG (US) 20.15 MPG (US) 20.15 MPG (US)
24.20 MPG (Imp) 24.20 MPG (Imp) 24.20 MPG (Imp)
11.67 l / 100 km 11.67 l / 100 km 11.67 l / 100 km

2009 Hyundai Tucson

611.4 Miles
984.0 Km
Best Average Worst
18.23 MPG (US) 9.81 MPG (US) 0.10 MPG (US)
21.89 MPG (Imp) 11.78 MPG (Imp) 0.12 MPG (Imp)
12.90 l / 100 km 23.97 l / 100 km 2393.00 l / 100 km

2008 Hyundai Tucson

3123.4 Miles
5026.6 Km
Best Average Worst
24.11 MPG (US) 22.01 MPG (US) 20.45 MPG (US)
28.96 MPG (Imp) 26.43 MPG (Imp) 24.56 MPG (Imp)
9.76 l / 100 km 10.69 l / 100 km 11.50 l / 100 km

2006 Hyundai Tucson

110106.4 Miles
177199.1 Km
Best Average Worst
27.76 MPG (US) 21.85 MPG (US) 18.70 MPG (US)
33.34 MPG (Imp) 26.24 MPG (Imp) 22.46 MPG (Imp)
8.47 l / 100 km 10.77 l / 100 km 12.58 l / 100 km

2005 Hyundai Tucson

23000.0 Miles
37014.9 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

< Return