Toyota MR2

1991 Toyota MR2

92056.5 Miles
148150.6 Km
Best Average Worst
29.60 MPG (US) 29.60 MPG (US) 29.60 MPG (US)
35.55 MPG (Imp) 35.55 MPG (Imp) 35.55 MPG (Imp)
7.95 l / 100 km 7.95 l / 100 km 7.95 l / 100 km

1985 Toyota MR2

84650.6 Miles
136232.0 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

1985 Toyota MR2

84650.6 Miles
136232.0 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

< Return