Toyota RAV4

2022 Toyota RAV4

30535.7 Miles
49142.4 Km
Best Average Worst
119.60 MPG (US) 61.83 MPG (US) 7.60 MPG (US)
143.63 MPG (Imp) 74.25 MPG (Imp) 9.13 MPG (Imp)
1.97 l / 100 km 3.80 l / 100 km 30.94 l / 100 km

2020 Toyota RAV4

3230.0 Miles
5198.2 Km
Best Average Worst
41.68 MPG (US) 36.91 MPG (US) 32.36 MPG (US)
50.05 MPG (Imp) 44.33 MPG (Imp) 38.86 MPG (Imp)
5.64 l / 100 km 6.37 l / 100 km 7.27 l / 100 km

2012 Toyota RAV4

6521.3 Miles
10495.0 Km
Best Average Worst
23.81 MPG (US) 11.38 MPG (US) 0.05 MPG (US)
28.60 MPG (Imp) 13.66 MPG (Imp) 0.07 MPG (Imp)
9.88 l / 100 km 20.67 l / 100 km 4318.00 l / 100 km

2011 Toyota RAV4

7.0 Miles
11.3 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

2010 Toyota RAV4

47581.7 Miles
76575.4 Km
Best Average Worst
17.80 MPG (US) 16.20 MPG (US) 14.52 MPG (US)
21.37 MPG (Imp) 19.45 MPG (Imp) 17.43 MPG (Imp)
13.22 l / 100 km 14.52 l / 100 km 16.20 l / 100 km

2010 Toyota RAV4

0.0 Miles
0.0 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

2009 Toyota RAV4

40600.0 Miles
65339.4 Km
Best Average Worst
15.68 MPG (US) 13.15 MPG (US) 10.51 MPG (US)
18.83 MPG (Imp) 15.79 MPG (Imp) 12.62 MPG (Imp)
15.00 l / 100 km 17.89 l / 100 km 22.38 l / 100 km

2008 Toyota RAV4

17175.4 Miles
27641.2 Km
Best Average Worst
30.41 MPG (US) 22.19 MPG (US) 14.44 MPG (US)
36.52 MPG (Imp) 26.64 MPG (Imp) 17.35 MPG (Imp)
7.73 l / 100 km 10.60 l / 100 km 16.28 l / 100 km

2008 Toyota RAV4

144000.3 Miles
231746.0 Km
Best Average Worst
6722.72 MPG (US) 6494.63 MPG (US) 6280.79 MPG (US)
8073.65 MPG (Imp) 7799.72 MPG (Imp) 7542.91 MPG (Imp)
0.03 l / 100 km 0.04 l / 100 km 0.04 l / 100 km

2008 Toyota RAV4

15.0 Miles
24.1 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

2007 Toyota RAV4

7835.0 Miles
12609.2 Km
Best Average Worst
53.79 MPG (US) 18.57 MPG (US) 11.02 MPG (US)
64.60 MPG (Imp) 22.31 MPG (Imp) 13.24 MPG (Imp)
4.37 l / 100 km 12.66 l / 100 km 21.34 l / 100 km

2007 Toyota RAV4

5282.3 Miles
8501.0 Km
Best Average Worst
25.27 MPG (US) 20.55 MPG (US) 17.05 MPG (US)
30.35 MPG (Imp) 24.68 MPG (Imp) 20.48 MPG (Imp)
9.31 l / 100 km 11.45 l / 100 km 13.80 l / 100 km

2007 Toyota RAV4

1197.0 Miles
1926.4 Km
Best Average Worst
22.01 MPG (US) 18.66 MPG (US) 14.89 MPG (US)
26.44 MPG (Imp) 22.41 MPG (Imp) 17.88 MPG (Imp)
10.69 l / 100 km 12.61 l / 100 km 15.80 l / 100 km

2006 Toyota RAV4

42008.0 Miles
67605.3 Km
Best Average Worst
24.48 MPG (US) 21.02 MPG (US) 18.00 MPG (US)
29.40 MPG (Imp) 25.25 MPG (Imp) 21.62 MPG (Imp)
9.61 l / 100 km 11.19 l / 100 km 13.07 l / 100 km

2006 Toyota RAV4

67550.8 Miles
108712.5 Km
Best Average Worst
35.84 MPG (US) 22.41 MPG (US) 13.43 MPG (US)
43.05 MPG (Imp) 26.91 MPG (Imp) 16.13 MPG (Imp)
6.56 l / 100 km 10.50 l / 100 km 17.51 l / 100 km

2003 Toyota RAV4

0.0 Miles
0.0 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

2002 Toyota RAV4

0.0 Miles
0.0 Km
Best Average Worst
N/A MPG (US) N/A MPG (US) N/A MPG (US)
N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp) N/A MPG (Imp)
N/A l / 100 km N/A l / 100 km N/A l / 100 km

2002 Toyota RAV4

321028.0 Miles
516644.5 Km
Best Average Worst
5014.11 MPG (US) 4797.23 MPG (US) 4662.22 MPG (US)
6021.70 MPG (Imp) 5761.23 MPG (Imp) 5599.09 MPG (Imp)
0.05 l / 100 km 0.05 l / 100 km 0.05 l / 100 km

< Return